Journal Nexus

Nexus 16

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Cultuur en Politiek houden niet van elkaar. Politiek vindt Cultuur vaak te kritisch, te moeilijk en te elitair. Cultuur daarentegen vindt Politiek meestal dom, banaal, schreeuwerig en onoprecht. En toch zullen Cultuur en Politiek met elkaar moeten samenleven. Zij zullen elkaar moeten leren kennen, waarderen en elkaars beperkingen accepteren, want uiteindelijk kunnen ze niet zonder elkaar.

Aanvankelijk meende ook Thomas Mann dat ze van elkaar gescheiden moeten zijn. Betrachtungen eines Unpolitischen (1918) getuigt van een fel verzet tegen de politisering van het leven en de hoogmoedige pretentie van de politiek dat ze voor alle mensen het geluk op aarde zou kunnen realiseren. Maar door de maatschappelijke ontwikkelingen in de twintiger jaren begint bij Mann het besef te rijpen dat de politiek niet genegeerd mag worden.

Een niet minder vooraanstaande Duitser hield de Nexus-lezing 1996, waarin ook hij zich keert tegen bovengenoemde scheiding. Maar de tijden zijn veranderd en daarom spreekt Richard von Weizsäcker vanuit het perspectief dat de politiek de cultuur niet mag negeren.