Journal Nexus

Nexus 21

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Onderzoek naar het wezen van afgoderij houdt evenzeer onderzoek in naar mensbeelden als naar godsbeelden. Het een is een vooronderstelling van het ander en vice versa. Wat is het ideaalbeeld van een mens? Aan welke waarden ontleent hij zijn menselijke waardigheid? Is er een maat waarmee een onderscheid kan worden gemaakt tussen het ware en het valse, goede en kwade, waardevolle en waardeloze? Elk mens- en godsbeeld impliceert een antwoord op deze vragen. Afgoderij veronderstelt dat dit antwoord onjuist is. De waarheid en de menselijke waardigheid worden geen recht gedaan. Er is een verkeerde maat.

Seculiere en religieuze humanisten spraken tijdens de Nexus-conferentie Het testament van de twintigste eeuw. Deel II. Afgoderij over het wezen van afgoderij in de 20ste eeuw. Aan de hand van de gevoerde debatten schreven allen – vaak met elkaar in tegenspraak zijnde – essays.